โครงการด้านสาธารณสุข (พอ.สว.)

ลามิน่าเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องชาวไทยในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอนามัย

 เลือกดูจาก
 เลือกดูจาก
 เลือกดูจาก